8 Maatschappelijke disciplines

Via het platform Ik Verbind gaat de Stichting Globaliseringscentrum het creatieve oplossingsvermogen van mensen mobiliseren. De stichting streeft naar de opbouw van een multidisciplinair netwerk van particulieren en professionals uit het bedrijfsleven, wetenschap, religie, kunst en cultuur, onderwijs, overheid en maatschappelijke organisaties. Het bijeenbrengen en mengen van zoveel verschillende expertises, maakt het mogelijk om tot zogeheten ‘co-creatie’ te komen en via multidisciplinaire projecten maatschappelijke vernieuwing écht aan te jagen en met z’n allen een duurzamere samenleving te creëren.

Bedrijfsleven

“Wij verbinden ons niet alleen met onze klanten, maar met de hele maatschappij. Daaraan ontlenen wij ons bestaansrecht”

Organisaties willen meer invloed, veiligheid en vertrouwen. Om hun klanten, medewerkers en andere stakeholders te blijven binden en boeien, is duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en innovatie noodzakelijk. Het platform Ik Verbind biedt het bedrijfsleven inzicht in de impact die zij hebben op de mensenrechten. En hulp bij de implementatie van de mensenrechten in de bedrijfsprocessen.

Kunst en cultuur

“Mijn uniekheid manifesteert zich niet zonder de verbinding met mijn omgeving en publiek, dus ik verbind”

Kunstenaars en sporters willen meer erkenning, middelen, ruimte, veiligheid en waardering. Hun ondernemerschap zorgt voor een breder maatschappelijk draagvlak. Een sterkere verbinding met de samenleving leidt tot meer creativiteit, innovatie, een betere gezondheid en meer welvaart.

Maatschappelijke organisaties

“Wij hebben de burgers nodig en vertegenwoordigen hen in ons werk, dus wij verbinden ons met hen”

Maatschappelijke organisaties hebben behoefte aan meer veiligheid, een beter imago, meer middelen en impact. Het publiek kijkt immers kritisch naar hun functioneren. Het platform Ik Verbind helpt maatschappelijke organisaties met het intensiveren van de verbinding en de samenwerking met de maatschappij. Goede communicatie, intensiever netwerken en meer openheid zijn tenslotte essentieel bij het realiseren van de mensenrechten en millenniumdoelen.

Overheid

“Als ambtenaar of bestuurder verbind ik mij met burgers en organisaties voor het maatschappelijk belang”

Van overheden wordt veel verwacht. Echter worstelen zij met regels, bureaucratie en integriteit. De Stichting Globaliseringscentrum helpt overheden voorwaarden te scheppen en initiatief te nemen ten aanzien van het realiseren van de mensenrechten en de millenniumdoelen. Het platform Ik Verbind biedt een multidisciplinair netwerk waardoor meer draagvlak voor overheidsmaatregelen in de samenleving wordt verkregen.

Particulieren

“Doordat ik verbind maak ik dromen werkelijkheid”

Kunnen wij als individuele burgers onveiligheid, corruptie, moderne slavernij en andere misstanden ombuigen? Kunnen wij bijdragen aan realisatie van de mensenrechten en de millenniumdoelen? Kunnen wij met elkaar komen tot het oprichten van globaliseringcentra? Ja, jongeren, volwassenen en ouderen kunnen dat! Wij kunnen als betrokken wereldburgers onze krachten, levenservaring, kennis en kunde bundelen. Door deelname aan het platform Ik Verbind wordt uw impact groter!

Politiek

“Ik luister naar de burgers, omdat ik mijn macht en invloed voor hen inzet. Ik verbind mij met en ten dienste van hen.”

Politici en burgers ervaren vaak een te grote afstand tussen elkaar. Veel politici worstelen met het negatieve imago van de politiek en met de vraag hoe zij het vertrouwen van de burgers kunnen vergroten en herstellen. Het platform Ik Verbind helpt hen te luisteren naar de burgers en professionals uit de andere maatschappelijke disciplines en het vertrouwen te herwinnen. De werkconferenties en After8sessions bieden de politiek de gelegenheid nieuwe en steviger verbindingen tot stand te brengen.

Religie

“Wij staan niet boven anderen, maar maken deel uit van een Geheel. Wij respecteren onze medemensen en kunnen van elkaar leren in verbondenheid”

Instituten worden geconfronteerd met minder deelname aan vieringen, een afnemend ledenaantal en het noodgedwongen sluiten van ontmoetingsplekken zoals kerken en synagogen. Daarbij heeft men te maken met mistoestanden, die steeds breder en indringender aan de kaak worden gesteld. De behoefte in de samenleving aan zin- en betekenisgeving en spirituele verbinding is echter onverminderd aanwezig. Vele geestelijke leiders en verzorgers vragen zich af hoe zij in de geestelijke en maatschappelijke behoeften van hun medemensen kunnen voorzien. De Stichting Globaliseringscentrum biedt nieuwe, perspectiefvolle verbindingen en samenwerkingsmogelijkheden met andere maatschappelijke disciplines.

Wetenschap en onderwijs

“Wij willen nog zoveel onderzoeken. Wij willen onafhankelijk zijn, maar midden in de samenleving staan”

Een goede wetenschapper wil onafhankelijk onderzoek kunnen doen en zal daar continu alert op zijn. De wetenschap en onderwijswereld hebben baat bij een zo goed mogelijke aansluiting bij de andere disciplines. Onderwijscentra willen de beschikbare middelen, tijd en energie zo goed mogelijk besteden en de beste kwaliteit leveren. De multidisciplinaire werkconferenties en globaliseringcentra bieden daartoe kansen en mogelijkheden, maken creativiteit vrij en inspireren tot bijzondere projecten en acties.