Welvaart en welzijn

Artikel 25: Iedereen heeft recht op een levensstandaard, hoog genoeg voor gezondheid en welzijn, voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging, enz. En op voorzieningen in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van partner, ouderdom of ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van diens wil. Moeders en, al dan niet wettige, kinderen hebben recht op bijzondere zorg, bijstand en sociale bescherming.

Artikel 26: Iedereen heeft recht op onderwijs. Lager onderwijs is verplicht en gratis. Ieder heeft het recht een vak te leren en kennis, talenten en vaardigheden te ontwikkelen en te ontplooien. Het onderwijs is tevens gericht op eerbied voor en realisatie van de mensenrechten en ondersteuning van de werkzaamheden van de Verenigde Naties. Ouders hebben het eerste recht om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen voor hun kinderen.

Artikel 27: Iedereen mag deel nemen aan en genieten van kunst en cultuur en mee profiteren van wetenschappelijke vooruitgang. Iedereen heeft het recht op auteursbescherming.

Artikel 28: We hebben allemaal recht op een zodanige maatschappelijke, internationale orde, dat de mensenrechten overal ter wereld ten volle kunnen worden verwezenlijkt.